Gemengerot

CSV-Vertrieder am Schäfferot:

Weimerskirch Paul ( Ressorten Schoul, Veräinsliewen an d’Kultur souwéi de soziale Beräich )

CSV-Vertrieder am Gemengerot:

Carl Norbert, Lecuit Carlo an Marchi Yves

L9990834