Comité 2015

DSC_0313 (Medium)

Comité CSV Schëffleng 2017

 

Monsieur Feiereisen Pierrot : 51,rue Belair L-3820 Schifflange : Président / Secrétaire

Monsieur Spautz Marc : 12,rue Pierre Dupont L-3832 Schifflange : Vice-Président

Monsieur Weimerskirch Paul : 19, rue de Hédange L-3840 Schifflange: Vice-Président

Madame Bettendorf-Georges Alix : 115, av. de la Libération L-3850 Schifflange : Secrétaire adj.

Madame Isabelle Solagna-Van Goidsenoven : 14, Val des Aulnes L-3811 Schifflange: Trésorière

Monsieur Carl Norbert : 1, rue des Fleurs L-3830 Schifflange

Madame Claudine Dostert : 33, rue Belle-Vue L-3815 Schifflange

Monsieur Lecuit Carlo : 56, op Soltgen L-3862 Schifflange

Monsieur Marchi Yves : 24, rue Michel Rasquin L-3874 Schifflange: Secrétaire

Monsieur Modert Guy : 29, rue des Aulnes L-3810 Schifflange

Monsieur Morbe Jessy : 14, rue Belair L-3820 Schifflange

Monsieur Pirsch Jean : 3, rue Albert Kayser L-3852 Schifflange

Madame Oriana Post-Galasso : 44, Schefflengerbierg L-3825 Schifflange

Madame Reinesch-Heuertz Gaby : 7, Val des Aulnes L-3811 Schifflange

Madame Raymonde Rossetti : 130, Cité Paerchen L-3870 Schifflange

Monsieur Spautz Jean : 85, av. de la Libération L-3850 Schifflange

Madame Isabelle Solagna-Van Goidsenoven : 14, Val des Aulnes L-3811 Schifflange

Monsieur Steichen Guy : 61, Cité Paerchen L-3870 Schifflange

Monsieur Thill Gérard : 96, Cité Paerchen L-3870 Schifflange

Monsieur Weimerskirch Paul : 19, rue de Hédange L-3840 Schifflange: Vice-Président

Président
Nadine
Kuhn-Metz
Yves
Marchi
Vice-Président
Marc
Spautz
Paul
Weimerskirch
Secrétaire
Jerry
Zeimet
Secrétaire adjoint
Alix
Bettendorf-Georges
Trésorier
Isabelle
Solagna-Van Goidsenoven
Membre
Francis
Dell
Claudine
Dostert
Pierrot
Feiereisen
Gilbert
Godart
Jean
Goebel
Iris
Huber
Marie-Thérèse
Jost
Roby
Kieffer
Marie
Kirsch
Alain
Koch
Albert
Krier
Guy
Lang
Anne
Lecuit
Carlo
Lecuit
Romain
Lentz
Guy
Modert
Jessy
Morbe
Roland
Nerini
Alain
Palluce
Zoe
Peter
Jean
Pirsch
Oriana
Post-Galasso
Gaby
Reinesch-Heuertz
Raymonde
Rossetti
Robert
Schadeck
Carlo
Schenten
Jean
Spautz
Guy
Steichen
Gérard
Thill
Maria
Thill-Ungureanu
Daniel
Wagner
Michel
Weber
Caroline
Weber-Maes
Richard
Winandy