Isabelle Solagna-Van Goidsenoven
51, comptable indépendante
Isabelle Solagna-Van Goidsenoven
51 ans,
comptable indépendante

Setze mech gäre fir dat sportlecht, kulturellt a soziaalt Liewen an.

An der Gemeng sinn ech säit ville Joren am Fiederball Schëffleng aktiv. Mir ass et ëmmer eng Freed, mech fir d’Benevolat z‘engagéieren.

Meng Fräizäit verbréngen ech gäre mat menger Famill. D’Famill gëtt mer déi néideg Energie fir mäin Beruff a fir mäin Engagement am Veräin.

Als fräischaffende Comptabel zu Schëffleng a Member vun der Finanzkommissioun, leit mir Finanzpolitik vun eiser Gemeng ganz besonnesch um Häerz.

Als besonnesch Erausfuerderung gesinn ech, deenen kommenden Generatiounen eng dauerhaft Liewesqualitéit ze bidden. Dofir ass et mir wichteg, Schëffleng wäitsiichteg a nohalteg ze plangen an ze gestalten.

Ech sinn bereet fir mech neien politeschen Erausfuerderungen ze stellen an déi am Interessie vum Schëfflenger Bierger ze léisen.

„Zesumme mam Bierger fir de Bierger“. Team CSV Schëffleng ass bereet Verantwortung fir Eis Gemeng ze iwwerhuelen.