Claudine Dostert
43, chargée de cours à l'Éducation différenciée
Claudine Dostert
43 ans,
chargée de cours à l'Éducation différenciée
présidente de la section locale CSF Schifflange

 

43 Joer, elengerzéiend Mamm vun engem Meedchen a Stack Schëfflenger

Oppen, Hëllefsbereet, Zouverlässeg an Engagéiert

Als Scout hunn ech geléiert mech fir anerer anzesetzen. Ech sinn aktiv Cheftaine bei deene Klengsten (de Biber) a Gruppechef adj. am Schëfflenger Scoutsgrupp Abbé Poncin. Et mécht mir Freed, Aktivitéite fir Kanner a Jugendlecher ze organiséieren, souwuel a menger Fräizäit wéi op menger Aarbecht als Erzéierin an der Ediff.

D’Wuel vu menge Matmënsche läit mer um Häerz an dofir engagéieren ech mech an der Kommissioun fir Chancëgläichheet. Ausserdeem sinn ech a Schëfflenger Veräiner aktiv.

Als iwwerzeegte Familljemënsch ass et net verwonnerlech, dass ech mech ënnert Leit wuelfillen!

Ech fille mech mäin Liewe lang schon wuel hei zu Schëffleng an ech wäert mech tatkräfteg a mat vollem Asatz dofir asetzen d’Schéinheet an d’Attraktivitéit zu Schëffleng oprecht ze erhalen, dass eis Kanner sech och an Zukunft hei zu Schëffleng wuelfillen.

Ganz nom Motto vum Baden Powell: „Verlooss Deng Welt e bësse besser ewéi’s du se virfonnt hues“.