Gemengerot vum 13. November 2015

European Energy Award fir eis Gemeng / vill Routinefroen,
Fixatioun vun de Modalitéite fir den Engagement vun engem Emprunt

An dëser Rubrik op eiser Internetsäit informéiere mir bekanntlech iwwer Entscheedungen aus dem Gemengerot a kommentéieren op dëser Plaz och, déi verschidden Decisiounen oder beliichten aktuell kommunalpolitesch Froen.

Déi rezent Gemengerotssëtzung wor Mëtt November 2015 an um Ordre du Jour stoungen e.a. d’Surveillancepläng an eise Schoulen, verschidde Contrats de location a Konventiounen, d’Approbatioun vun d’Titre de Recettes, eenzel Personalfroen, vill Routinedossiers, awer och d’Fixatioun vun de Modalitéite fir den Engagement vun engem Emprunt, esou wéi dëse schonns am Budget fir 2015 votéiert.

Ufanks vun der Sitzung huet de Buergermeeschter de Gemengerot informéiert, datt eis Gemeng mat dem European Energy Award ausgezeechent gouf! Zu Leipzig kruten 33 europäesch Gemengen, Stied a Regioune fir hir nohalteg Energiepolitik mam gëllenen “European Energy Award” ausgezeechent. Och véier Gemengen aus dem Grand-Duché kruten en Award: Schëffleng, Parc Housen, Biekerech an Tandel. Fir eis als CSV ass dat e wichtegt Signal an et ass vrun allem de Merite vun enger konsequenter Ëmwelt- an Energiepolitik um lokalen Niveau, do wou de konkreten Ëmweltschutz och ëmgesat gëtt.

Des Weideren ass drop higewise ginn, datt de Velo’k-system fonctionnéiert an datt dat Neit Stationéierungskonzept a Kraaft ass.

 • Modalitéite fir een Emprunt

Eestëmmeg sinn d’Modalitéite fir een Emprunt ze engagéieren ugeholl ginn. Mat dem Engagement vun engem Emprunt an der Héicht vu 4,5 Millioune geschitt näischt anescht ewéi d’Ausféierung vun den Absichten, déi och schonns am Budget fir d’Joer 2015 votéiert a festgehal gi sinn. Et ass dëst e Schrëtt fir d’Liquiditéite vun der Gemeng ze stäerken a fir Zukunftsprojets nohalteg kënnen ze finanzéieren. Den Emprunt soll iwwer 20 Joer lafen, an dat zum gënschtegst méiglechen Taux, ugefrot bei enger Schëfflenger Bankenagence, mat enger Mise-à-disposition a verschidden Tranchen. Dësen Engagement ass fir eis Gemeng ouni Problemer ze verkraften an ze stäipen, och wann eis Scholdelaascht domatter natierlech klëmmt.

Zur Verscholdung: Am Moment läit dës bei ronn 26 Mio Euro, dat entsprécht knapp 8% Annuitéite par rapport zu de recette ordinaire an 10,5% bei den Dépense ordinaire. Dës charge financière, déi sech aus der Schold erginn, ass voll am Grénge Beräich. Et ass allerdéngs och ze präziséieren, datt mir am Moment mat engem Taux moyen vun 0,1% historesch déif leien.

Wann d’Konjunktur eng Kéier bis nees richteg unzitt an d’Zënse géife klammen, da gëtt et richteg deier fir eis. Gemeng. Mat engem Taux moyen vun 1,0 aplaz 0,1 géife mer statt 32.000.- schonn direkt 250.000.- pro Joer bezuelen. De Moment ass dat keen Thema, well mir bal nëmme Kapital zeréckbezuelen. Et Punkt deemno, dee net onwichteg ass!

Eis Gemengefinanze stinn op stabille Féiss. Allerdings ass eng Finanzplanung iwwer e längeren Zäitraum eraus net vu Muttwëll. Vu déi aktuell Situatioun, vu déi vill Projet, déi mir upaken a realiséiere wëllen, vu déi eenzel Konsumausgaben an zousätzlech Servicer, déi mir eise Bierger offréieren. Et geet drëm de Spillraum auszeloten, an deem mir eis beweegen.

 • Vill Routine: Verkéiersreglementer a Mietverträg

Am Verlaf vun der Réunioun sinn zwee Mietverträg virgestallt an ënnerschriwwe ginn. Et betrëfft dat eng Gemengewunneng an eng Garage. Eng Konventioun tëschent Gemeng an dem Här Serge Kieffer regelt d’Benotze vun enger Parzell als “jardin potager”. Fir de Präias vun 49.140 € huet Gemeng Terrain (ronn 46 Are) “bei Schmetbusch” opkaf- Eng Parzell an der Kälerstrooss als duerch eng Cessioun gratuite d’Voirie publique abezu ginn.

Et sinn dann och Parkplaze fir Matbierger à mobilité réduite votéiert ginn. Och d’Surveillancepläng fir eis dräi Schoulgebaier si gestëmmt ginn, hei gëtt fixéiert wien vum Schoulpersonal bei Schoulufank a wärend de Pausen d’Responsabilitéi vun der Opsiicht iwwerhëlt. Aussergewéinlech Subsidie ginn un d’asbl Krank Kanner doheem fir d’Assistance an d’Hëllef bei Schëfflenger Kanner, 1000 € Subventioun kritt d’asbl Rainforest fir hiren Asaz am Reebësch zu Costa Rica, dëst am Kader vun der Journée de l’Arbre an den Tennisclub kritt eng extraordinaire Ënnerstëtzung vun 2500 € fir d’Organisatioun vum ITF-Tournoi fir Junioren.

 • Verschiddenes

Mat 40 Euro pro Schoulkand ënnerstëtzt d’Gemeng d’Initiative vum Schoulspuere vun der Spuerkeess; concernéiert sinn 133 Kanner, déi 40€ op d’Spuerbuch gesat kréien – säitens der Spuerkeess sinn et 50€/Kand. Fir d’Transformatiounsaarbechten an der neier Galerie d’Art am sou genannte SchouHaus sinn 11000 € votéiert ginn. D’Fräi Nuechten si festgehal ginn an aacht Persoune gi mat enger Verdingschtauer fir 20 Joer Déngscht geéiert.

A geheimer Sitzung huet de Gemengerot nach iwwert eng Rei Personalfroen decidéiert. E weidere Punkt wor een Austausch iwwer Froe betreffend d’Situatioun vun de Réfugiés zu Schëffleng an déi weider Virgoensweis vun der Gemeng.

Parken zu Schëffleng. Dat neit Konzept an der Diskussioun.

 

FullSizeRenderParken zu Schëffleng!

Dat neit Konzept an der Diskussioun

E klenge Réckbléck op eisen Info- a Gespréichsowend “Schëffleng: Eng Gemeng fir Jiddereen”. Den Haaptinteressi hutt ganz kloer dem neie Parkingskonzept mat der Erweiderung vum Parking résidentiel an der Aféierung vum Parking payant gegollt. D’Zil vum neie Parkraumkonzept ass primär d’Schafung vu Parkplaze fir eis Awunner, dofir den Ausbau vun der Vignette résidentielle. Awer och am Beräich vun eise Geschäfter solle Clientë méi schnell eng Parkplaz fannen. Natierlech baut d’Konzept och op déi “Douce Mobilitéit”: Zu Fouss goen oder mam Velo fuere soll eng Alternativ sinn!

Et wor eng interessant Diskussioun mat enger Rei vu konstruktive Remarquen, mat verschidden interessanten Ureegungen, awer och mat enger Rei vu berechtegte Kritiken, an oppene Froen.

Allgemeng woren sech d’Leit allerdings eens, datt mir dem Neie System elo mol eng Chance solle ginn. D’CSV Schëffleng huet déi eenzel Doléancen a Virschléi zur Kenntnis geholl mat dem Zil ze reagéieren. Wuelwëssend, datt net alles mateneen an direkt geännert ka ginn. Schwaachstellen aus dem ale System si verbessert ginn. An eventuell Schwaachstellen aus dem neie Modell musse systematesch analyséiert a neie Léisungen zougefouert ginn. Hei e klengen Iwwerbléck vun deene Froen, déi Bierger am meeschte beschäftegen.

 • Parking résidentiel an der Mëttesstonn

Frostellung: Ech parken um 11.00 Auer mäin Auto an der wäisser Zone, wou maximum dräi Stonne parke mat Disque erlaabt sinn. Bis wéi vill Auer kann ech op dëser Parkplaz stoe bleiwen?

CSV-Äntwert: Vue que dass Mëttesstonn vun 12.00 Auer bis 14.00 Auer gratis ass, kann den Auto bis 16.00 Auer op dëser Parkplaz stoen bleiwen ouni dass den Disque muss verännert ginn.

 • Parking résidentiel vun Méindes bis Samschdes inclus

Frostellung: Firwat brauche mer Samschdes e Parking residentiel zu Schëffleng?

CSV-Äntwert: Wëssend dass Parkplazensituatioun Samschdes am Zentrum vu Schëffleng manner ugespaant ass wéi während dem Rescht vun der Woch, muss een awer berücksichtegen, datt sech an der Peripherie trotzdem Schwieregkeeten erginn z.B. avenue de la Libération – route d’Esch.

Parkingskonzept baséiert momentan op „jours ouvrables“ vu Méindes bis Samschdes inclus. No enger éischter Evaluatioun an deene kommende Méint, steet d’CSV Schëffleng méigleche Verbesserungen natierlech positiv géintiwwer.

 • Nei Busnavette am Kader vum Parking résidentiel

Frostellung: Firwat fiert keng Navette an der Mëttesstonn?

CSV-Äntwert: Opgrond vun der territorialer Gréisst vun eiser Gemeng, kann een innerhalb vun 10 Minutten normalerweis vun der Hall Polyvalent an den Duerfzentrum goen. E gratis Shuttle ass méiglech vu 07.00-08.30 Auer a vun 16.00-18.00 Auer. Dëst ass am Moment e Pilotprojet a méiglech Adaptatioune vum Horaire si jo net ausgeschloss. Je no Bedarf soll iwwert eng Méiglechkeet an der Mëttesstonn nogeduecht ginn.

 • Parking mat “Vignette de stationnement professionnel”

Och dat wor Thema op eisem Info- a Gespréichsowend. Mam neie System ass och eng Vignette de stationnement professionnel agefouert ginn, woubäi am Reglement festgehal ass, wien als méiglechen Bénéficiaire a Fro kënnt a wéi héich d’Taxe ass, déi ze bezuelen ass. Dovunner profitéieren e.a. de Cigl an d’Servicer vu Soins à domicile.

D’Vignette de stationnement professionnel ka bei der Gemeng ugefrot ginn, a gëtt fir eng Dauer vun 1 bis 12 Méint ausgestallt. Pro Vignette kënne bis zu zwee Gefierer ugemellt ginn. Während der Dauer vun der Vignette kënnen d’Gefierer, op schrëftlech Demande, op der Vignette geännert ginn. D’mindest Taxe fir d’Vignette de stationnement professionnel beleeft sech op 30.-€.

Fir weider Informatioun biede mir de responsabele Service vun der Gemeng ze kontaktéieren

 

Brochure: Parking résidentiel

Parking résidentielWie die Broschüre der Gemeinde zum neuen Parkraumkonzept darlegt, entschied der Gemeinderat, in seiner Sitzung vom 12. Dezember 2014, einstimmig im Sinne einer besseren Parkraumbewirtschaftung im Zentrum von Schifflingen und den umliegenden Wohnvierteln unserer Gemeinde, die Zonen „Stationnement/parcage avec disque“ zu erweitern und anzupassen. Außerdem sollen kostenpflichtige Parkzonen eingeführt, sowie die Anwohnerzonen mit „Vignette résidentielle“ erweitert werden. Ziel des neuen Parkraumkonzeptes sei es den Anrainern die Suche nach einem Parkplatz in der Nähe ihres Zuhauses zu vereinfachen und gleichzeitig die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln und die sanfte Mobilität [zu Fuß gehen, Fahrrad fahren] zu fördern.

Alle Details zu den Neuerungen finden Sie unter diesem Link:

Gemengerot vum 21. September 2015

Hei ass eng nei Rubrik op eiser Internetsäit. Mir informéieren aus dem Gemengerot a kommentéieren op dëser Plaz, verschidden Decisioun a beliichten d’Aktualitéit. Déi leescht Gemengerotssëtzung wor Mëtt September an um Ordre du Jour stounge vill Personalfroen, vill Routinedossiers, awer och eng Rei vu Suergekanner an Ëmweltproblemer.

Gemengerot : 21. September 2015

 • D’Ëmweltverwaltung ass gefuerdert

Leider wor d’Industriezon Monkeler eng weider Kéier am Gemengerot op der Dagesuerdnung. Eng Rei Betriber hunn bekanntlech eng nei Kommodo-Prozedur missten entaméieren. D’Dossieren, déi eis als Gemeng pour avis virgeluecht gi sinn, ware fir eis net akzeptabel, an dowéinst huet d’Gemeng fir all Betriber en negativen Avis ginn a gefuerdert, datt bei der Autorisatioun eng Rei Fuerderunge géife gestallt ginn, fir ob eng Reduktioun vu Stëbs- a Kaméidisemissiounen hinzewierken! Awer och fir d’Verschmotzung vun der gesamter Zone, déi haptsächlech duerch dës Betriber geschitt, kënnen ze reduzéieren.

Leider sinn eis Argumenter a Virschléi vun der Verwaltung zeréckgewisen ginn. D’Betriber kënnen hir Produktiounen an Décharge ouni Weideres lafe loossen, an dat ouni datt de Concasseur muss encapsuléiert si fir eben de Stëps an de Kaméidi ze reduzéieren! Well ouni Ofdeckung vum Stockage vun de concasséierte Matièrë gëtt ëmmer nees de Stëbs vum Wand duerch d’ganz Zone verdeelt.

Mir als CSV sinn enttäuscht, jo rosen, a verstinn net firwat mat zweeërlee Moss geschafft ka ginn!? Fir de Betrib Lisé an d’Asphaltanlag gëlle genee dës Oplagen a fir dës nei Genehmegunge gëllen elo manner streng Oplagen!! Genee dat versti mir net! Erstaunlech ass et donieft, datt véier Betriber mussen, selwecht wéi d’Asphaltwierk, eng Pneuëwäschanlag kréien an zwee Betriber brauchen dat net.

Mir bedaueren dës Politik vum Gréngen Ëmweltminister a froen eis, wéi mir de Stëbs- a Kaméidiproblem an de Grëff kréien, wann d’Ëmweltverwaltung esou schafft.

 • Eng Nonchalance sonnergläichen

Kritik vum Waasserwirtschaftsamt gouf et an der Saach vun eisen Analysen um Kanalnetz op Monkeler. Hei ass festgestallt ginn, datt et zu gewësse Belaaschtunge kënnt. D’Verwaltung schreift der Gemeng awer, datt mir net kompetent si fir an dëser Saach aktiv ze sinn. Obschonns noweislech Problemer do sinn a Schuedstoffer ageleet ginn, reagéieren d’Waasserwirtschaftsamt an hire Grénge Ministär net!

Mir kréie gesot si hätte keng Pläng vum Monkeler gehat fir d’Situatioun kënnen anzeschätzen, dobäi loung e Plang am Dossier mat den Analyse bäi.

Mir kréie gesot, de Monkeler wier e Site mat enger industrieller Virgeschicht, firwat eenzel Schuedstoffer normal wieren, an datt dës erklärbar wieren duerch Infiltratiounen an de Kanal. Allerdings ass dee Kanal virun e puer Joer sanéiert ginn a mir bezweifelen, datt deen esou ondicht soll sinn, datt et zu Infiltratiounen iwwerhaapt ka kommen. Eng Entrevue mat de Gemengeverantwortlechen hätt dës Feelinterpretatioun kënne verhënneren. Mä d’Verwaltungen wollte bei hirer Analyse vun der Situatioun d’Gemeng net dobäi hunn. Schued!

Wann dat Gréng Politik ass, dann à la bonheur!!

 • Vill Routine: Verkéiersreglementer a Mietverträg

Am Verlaf vun der Réunioun sinn eng ganz Rëtsch vu Mietverträg virgestallt an ënnerschriwwe ginn. Et betrëfft dat eis Gemengewunnengen. Et sinn dann och nei Parkplaze fir Matbierger à mobilité réduite votéiert ginn. Mir als CSV hunn drop opmierksam gemeet eis Parkplazen an ëffentlech Bauten handicapéierte gerecht ze maachen. E weidere Punkt wor d’Rektificatioun vun eiser budgetärer Situatioun duerch d’Aschreiwe vun zousätzleche Recetten (an der Regel staatlech Subventiounen) an neien oder rektifizéierten Depensen. Een Exercice, deen ëmmer nees am September usteet, fir datt de Budget rectifié kann opgestallt ginn.

 • Iwwer 1000 Kanner an eise Schoulen

Nodeems virun der Vakanz schonns iwwer d’Schoulorganisatioun geschwat an decidéiert ginn, wor et dann um Gemengerot fir déi definitiv Schoulorganisatioun ze stëmmen. Elo ass festgehal, wivill Klasse mir hunn, wivill Kanner pro Klass sinn a wien de Schoulmeeschter, d’Léierin oder de Chargée vun der Klass ass! Mir hunn de Moment 1019 Kanner an eisen dräi Schoulen, dovunner si 489 Kanner Lëtzebuerger a 540 Net-Lëtzebuerger. Insgesamt 93 Léierinnen, Schoulmeeschter a Chargéë garantéieren den Oflaf an eise Klassen. Gott sei Dank ass an de leschte Joere vill an eis Schoulen investéiert ginn. Nei Klassesäll, eng nei Schwämm an e neien Turnsall si gebaut ginn, mir wäerten als CSV eis dofir asetzen, dass weiderhin an eis Schoulen investéiert gëtt! Fir d’Lydie-Schmit-Schoul fuerdere mir als CSV nom Ëmbau um Gebai eng Totalerneierung vum Schoulhaff.

A geheimer Sitzung huet de Gemengerot nach iwwert eng Rei Personalfroen decidéiert. Vrun allem eis technesch Servicer gi personell opgestockt!

 

Bichermaart 2015

Bichermaart vun der lokaler CSV Sektioun. Eng weider Editioun ass fir 2016 geplangt.

E grousse Merci un all Exposanten.

Schéin Rentrée

Mer wënschen alle Kanner, Studenten, den Elteren an dem Léierpersonal e gudde Start an dat neit Schouljoer.

CSV_FB_Rentree