Parlamentaresch Ufro zur Verkéierssituatioun zu Schëffleng

Den Deputéierte Marc Spautz hutt eng parlamentaresch Fro un den zoustännegen Minister gestallt betreffend Verkéierssituatioun zu Schëffleng.

Wéini gëtt et eng Verbesserung vun der Verkéierssituatioun bei der Industriezone “Um Monkeler” ?

Monsieur le Président,

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures au sujet de la zone industrielle «Um Monkeler».

Le trafic routier devient de plus en plus dense au niveau de la localité de Schifflange. Cette situation est principalement due aux problèmes d’accès à la zone industrielle « Um Monkeler » et à la fermeture du CR106 entre Esch et Mondercange suite au glissement de terrain à la décharge pour déchets inertes à Mondercange.

En réponse à la question parlementaire No 937 du 25 février 2015, le gouvernement avait précisé qu’un accès direct à l’échangeur de Lallange serait opportun et faisable pour délester l’accès actuel à la zone industrielle et pour faire face aux problèmes de circulation que posent surtout les poids lourds.

Dans ce contexte, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures:

Monsieur le Ministre peut-il m’informer sur l’état des lieux des planifications ?

Quand le gouvernement envisage-t-il de mettre en oeuvre les travaux d’accès à la zone industrielle “Um Monkeler” ?

Monsieur le Ministre peut-il m’indiquer la durée prévisionnelle des travaux?

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Marc Spautz
Député

 

Gemengerot vum 4. Dezember 2015

Ofstëmmung iwwer eng ganz Rëtsch vun Devis, dëst als Virbereedung op déi kommend Diskussiounen zum Budget 2016 / donieft e puer Routinefroen an den Dossier Kierchefabrik mat de Konten 2014 an dem Budget 2015

Déi Douce Mobilitéit stäerken

Déi rezent Gemengerotssëtzung wor Ufank Dezember 2015. Et ass déi éischt Sitzung am Hibléck op de Budget 2016. Am Mëttelpunkt stoungen deemno eng ganz Rëtsch vun Devis, also vun extraordinären Ausgaben, déi an de Budget anzeschreiwe sinn. Ufanks vun der Sitzung huet de Gemengerot e Remerciement vum Lëtzebuerger Maartverband zur Kenntnis geholl, fir e Subsid vu 500 Euros.

De Gemengerot felicitéiert dem Tennisspiller Gilles Muller zur Wahl vum Sportler vum Joer. De Buergermeeschter informéiert, datt de Vëlo’ok-system installéiert ass an all Mataarbechter vun der Gemeng esou wéi all Conseiljee eng M-Kaart ausgestallt kritt fir domatter och vum System profitéieren ze kënnen. Et ass dëst fir d’CSV een Zeechen déi Douce Mobilitéit an eiser Gemeng ze stäerken. Et geet drëm eis Matbierger ze motivéieren, wa méiglech an ëmmer ëfters op den Auto ze verzichten, an esou wäit wéi méiglech zu Fouss oder mam Vëlo sech innerhalb vu Schëffleng ze beweegen. Och gouf een Devis ugeholl zum Ausbau vum Vëlo’ok-system : nieft de Statiounen op Huddelen, bei der Gemeng a bei der Gare, solle weider Statioune bei den Hall Polyvalent, de Centre Sportif ewéi och an d’Route d’Esch kommen.

 

Schëffleng an d’Réfugiés

Och d’Thematik an d’Problematik vun de Flüchtlingen ass zur Diskussioun gestan. Schëffleng huet kuerzfristeg keng Logementer fir Flüchtlingen disponibel. Néanmoins muss e wëssen, datt eis Gemeng mat iwwer 95 Logements sociaux an der Ënnerbréngung vu 36 Flüchtlingen (an dat säit iwwer 20 Joer) hire sozialen Optrag echt hëlt.

An Zesummenaarbecht mat der Croix Rouge an der Associatioun Schëffleng Hëlleft envisagéiert eis Gemeng eng gréisser Action d’intégration sociale mat der Abannung vun eise Schëfflenger Kultur- a Sportveräiner. Eng nei, eng aner Initiativ, déi eis als Gemeng fuerdert, déi mat der Hëllef vun de Schëfflenger Leit eng wäertvoll Aktioun ka sinn.

D’Ënnerbréngung vu Flüchtlingen ass en Impératif fir Mënschen an Nout ze hëllefen, mä den Volet Integratioun ass net manner wichteg: iwwer de Wee vu Fräizäitaktivitéiten am Kader vum Angebot vun de Schëfflenger Veräiner mécht eis Gemeng e Schrëtt fir tëschent de Kulturen an de Leit a Nout eng Bréck ze schloe fir e Méi u Mateneen. D’CSV seet dëser sozialer Initiativ hir voll Ënnerstëtzung zou.

 

Verschiddenes

Op d’Fro vum Conseillje Yves Marchi wéi et ëm de “Commissariat de proximité” vun der Polizei zu Schëffleng weidergeet, äntwert de Schäfferot, datt insistéiert gëtt e funktionelle Polizeikommissiariat zu Schëffleng oprecht ze erhalen, dëst vrun allem och der Tatsaach geschëlt, datt eis Gemeng mat geschwënn 10 000 Awunnerzuel net op e Kommissariat verzichte kann.

Op eng weider CSV-Fro hin, wéi den Dialog tëscht der Gemeng an der Administratioun vu Ponts et Chaussées ass, wann ëm Schëffleng Chantiers entstinn, déi een Afloss op d’Verkéierssituatioun kënnen hunn, ass drop higewise ginn, datt eng Verbesserung diesbezüglech wënschenswäert wier.

Eestëmmeg gëtt e Verkéiersreglement betreffend d’Millestrooss ugeholl a mat siewe Jo- an dräi Neenstëmme bei zwou Enthalunge ginn d’Konte vun der Kierchefabrik fir d’Joer 2014 mat engem Defizit vu 5477,18 Euro an de Budget 2015 mat engem Defizit vun iwwer 38 000 Euro ugeholl. D’Uergel vun der St.Martin-Kierch ass komplett renovéiert ginn, dës Onkäschte belafen sech op ronn 45 000 Euro. D’Associatioun FLEK ( (Fleegeelteren an hir Kanner) kréien e Subside extraordinaire vu 650 € votéiert, an d’Amicale Schëfflenger Kolonie gi mat 1 000 € fir d’Kreatioun vum Musée iwwer d’Eisen- a Stolindustrie gestäipt.

 

Approbatioun vun Devis

Eng kuerz Erklärung steet bei verschiddenen Devis, déi an der Sëtzung vum 4. Dezember 2015 gestëmmt gi sinn. Eng gaanz rei vun Devis sinn ekologesch Mesure, ganz am Sënn vum Klimapakt!

 • Acquisition de tablettes numériques pour les services techniques communaux: 8 000 € (et geet drëm fir d’Effizienz vum Service ze verbesseren, awer och de Pabeierverbrauch ze reduzéieren)
 • Devis estimatif relatif à l’Installation d’une centrale de chauffage provisoire pour le PAP « « an der Millen »: 470 000 € (et ass dëst eng Pelletsheizung, deemno eng ekologesch Investitioun)
 • Acquisitioun vun E-Bikes an Pédélecs fir eis Services communaux: 12 000 € (d’Gemeng setzt op déi douce Mobilitéit och bei de Servicer)
 • Extension du réseau Velo’Ok avec installation de trois stations (Hall polyvalent/route d’Esch/piscine) et Acquisition de 16 vélos électriques. 115 000 € (de System klappt a soll erweidert ginn, dëst och fir de Matbierger nach méi Méiglechkeeten ze ginn vum Velo’Ok ze profitéieren – e Service, deen de Bierger bekanntéech gratis zur Dispositioun steet. Zu Schëffleng gëtt et dräi Statiounen, déi elo schonns mat insgesamt 16 E-Bikes ausgestatt ginn.)
 • Placement d’un M-box de rangement pour vélos près de la Gare: 55 000 € (hei geet et drëm, de Velosfuerer eng sécher Opstellplaz fir hieren eegene Velo bei der Gare ofzestellen, hei get eng Kollaboratioun mat der CFL ugestriewt D’mBox erlaabt de Vëlosfuerer, hire Vëlo sécher an ënnerdaach ze stellen, fir duerno mam Zuch weiderzefueren. D’mBox kann een zouspären, an den Accès huet ee just mat der mKaart. Mir ënnerstëtzen domatter den ëffentlechen Transport a Leit, déi dorpo zréckzegräifen wëllen.)
 • Remplacement de l’éclairage public actuel muni de lampes HQI par de nouveaux lampadaires dimmables sur base d’LED: 230 000 € (lues a lues ginn all Stroossen mat LED-Luchten ausstafféiert, dat spuert Energie a Geld, gläichfalls profitéiert eisen Service des Travaux Neufs et des Infrastructures ( SNTI) dowunner eise Réseau vum Eclairage Public op Vordermann ze bréngen!)
 • Remplacement du groupe de ventilation de la piscine municipale: 280 000€ (och hei ass den Invest als eng Verbesserung vum Ventilatiounssystem ze gesinn, verbonne fir eng substantiell Energiespuermossnam ëmzesetzen, dëst am Sënn vun eisen Klimaschutzaktiounen)
 • Réfection de l’étang dans le patio de l’école Nelly Stein: 15 000€ (et geet ëm Botzaarbechten an enger Verschéinerung vum Bannenhaff an der Nelly Stein Schoul, verbonne mat engem périscolaire Projet)
 • Devis estimatif relatif à l’échange de la régulation des installations techniques de l’Ecole Nelly Stein: 100 000€ (leider muss déi defekt Installatioun verbessert ginn, et gëtt gläichermosse propfitéiert de Chauffage-system ze moderniséieren an méi ökogerecht ze maachen)
 • Campagnes de sensibilisation dans le cadre du pacte-climat: 120 000 € (eng breet ugeluechte Kampagn, verdeelt iwwer 24 Méint soll de Klimaschutz förderen, et geet drëm eis Matbierger ze motivéieren matzemaachen bei der Reduktioun vun der Energiekonsommatioun, beim Profitéieren vun der Mobilité douce, beim Waasserverbrauch ze spueren, asw …)
 • Modification des installations électriques des bâtiments communaux: 150 000€ (och dëst ass eng Initiativ am Sënn vum Energiespueren duerch e.a. dem Asaz vun LED-Luuchten an de Gemengegebeier)
 • Remplacement de l’installation de ventilation de l’Hôtel de ville: 80 000€ (de Ventilatiounsblock an der Gemeng ass net méi zäitgeméiss, deelweis futti a get erneiert, domatter ass eng weider conisdérabel Energiespuermossnam geplangt)
 • Réaménagement de la cours d’école Albert Wingert: 55 000€ (de Schoulhaff oder besser gesot eenzel Weeër a Spillmaterial e.a. d’Bréck gëtt komplett renovéiert, et ass dëst och eng Sécherheetmesure fir eng adäquat Spillplaz)
 • Remise en état de l’équipement technique du bassin d’orage du Hall Polyvalent: 370 000 € (dës Aarbecht ass eng absolute Noutwennegkeet, eng Inondatioun huet dozou gefouert, datt den elektronesche System komplett erneiert muss gin, fir datt den Iwwerlaf fonktionell ass)
 • Acquisition de deux voitures à combustion gaz pour le SNTI: 44 000€
 • Installation d’auvents à la Maison des Générations: 25 000€
 • Acquisition d’un logiciel pour la gestion des congés : 92 500€
 • Abaissement des gaines de haute tension au CR169: 117 000€ (dësen Invest steet an engem direkten Zesummenhank betreffend d’Planifikatioun vun der Zone d’activités économiques “op Herbett”)
 • Aménagement d’une cloison sur l’escalier existant à l’école Nelly Stein: 20 000 € (dëst ass eng Sécherheetsmesure fir d’Schoulkanner an soll den Akte vum Vandalismus entgéintwierken)
 • Remplacement de la serrurerie de l’Hôtel de Ville, de l’Office Social et du SUDD: 75 000 € (et ass dëst och eng Mesure de sécurité, déi al Schlässer mat Schlësselen ginn duerch een informatiséierte System ersat, an amplaz Schlësselen kréien déi Betraffen e Badge d’entrée
 • Transformation de l’entrée de l’Hôtel de Ville et création d’un nouveau centre d’accueil: 350 000 € (et geet drëm den Entréesberäich ze erneieren an e méi biergerfrëndlechen Accueil unzestriewen, dat bedingt eng Rei vun Ëmbauaarbechten)
 • Remplacement des réseaux dans la rue de l’Industrie: 175 000€ (Sudgaz remplacéiert an erneiert de Gazréseau, an d’Gemeng profitéiert fir och eng Rei Infrastrukturverbesserung um Kanal- a Waassernetz ze realsiéieren)
 • Installation climatisation de la cuisine de l’école Nelly Stein: 11 000€ (dëst ass eng Mossnam fir d’Aarbechtskonditiounen vun de Leit an der Kiichen ze verbesseren)
 • Acquisition d’un mini-tracteur multi-usage: 25 300 €
 • Acquisition d’une camionnette à containeur et conteneur supplémentaire avec saleur: 79 500 € (eng Rei vu neie Materialien a Maschinne fir den Atelier)
 • Acquisition d’une machine de désherbage à eau chaude: 25 000 € (dës Maschinn soll an den Asaz kommen fir Onkraut ouni Pestiziden ze vernichten)
 • Acquisition d’un tapis protecteur pour les gymnases: 15 000 € (een multiasetzbaren Teppech fir an den Turnsäll vun de Schoulen bei Veranstaltungen wéi Theateropféierungen oder Concerts fir de Buedem ze schounen)
 • Acquisition d’un aspirateur pour la voie publique: 20 000 €
 • Acquisition d’un pont élévateur à 4 colonnes: 27 000 €
 • Acquisition d’une scie à panneau vertical: 18 500 €
 • Intégration des nouveaux terminaux, radios et accessoires dans les véhicules: 12 5000 € (Mam neie System digital de radio intégré et de radiocommunication, nommé RENITA ginn eis Service de secours ausstafféiert)
 • Réaménagement du parking CCAMR: 775 000 € (de Parking beim CCAMR gëtt erneiert, et komme Parkplaze bäi an d’Alentours ginn erneiert an den Zougang fir de Pompjeesautos garantéiert. D’CSV weist drop hin, datt d’Dimensiounen vun der Behënnerteparkplatz den Normen entsprieche sollen. Och soll den Ausbau erméiglechen deen neien Espace am Kader vum Schëfflenger Fest ze notzen.)
 • Réfection des chemins principaux au cimetière: 180 000 € (et geet ëm d’Verbesserung vun de Foussgängerweeër um Kierfecht)
 • Installation d’un système de vote électronique: 30 000 € (am Gemengerotssall soll een elektronesche Ofstëmmsystem installéiert gin)
 • Réaménagement du Terrain II an der Parkstross: 1,36 Mio € (den Footballterrain soll mat engem synthetescher belag ausstafféiertginn, gläichermoossen ginn d’Palisaden an d’Luuchten erneiert – )
 • Aménagement de deux terrains Hard-Court: 55 000 € (an enger zweeter Etapp sollen och déi zwee anere Tennissterrains an der Hall mat Hard-court erneiert ginn, dëst am Sënn vum modernen Tennisspillen)
 • Installation de WIFI et des sites internet dans les trois écoles: 68 000 € (eis Schoulen kréien nei Méiglechkeeten fir mat de modern Medien ze schaffen, dat ass am Sënn vun de Kanner an ass pädagogesch sënnvoll)
 • Aménagement de la salle de gymnastique école Lydie Schmit: 15 000 € (neit Material fir de neien Turnsall)
 • réfection de la cuisine au 1er étage de l’Hôtel de Ville : 12 400 €

 

An de nächste Gemengerotssëtzungen gëtt de Budget fir dat kommend Joer presentéiert an diskutéiert. Mir kommen drop zréck!