Kulturhaus: Nei Perspektiven fir Schëffleng

plgdch4.4

 

D‘Kulturhaus : Nei Perspektive fir Schëffleng

 Schëffleng ass eng Gemeng, déi an deene leschte Joere konstant gewuess ass, an 2016 op engem Punkt ukomm ass, wouGemeng et gëllt déi richteg Weiche fir d’Zukunft ze stellen.

Dofir plädéiere mir fir e Gesamtkonzept!

Eis Gemeng muss weiderhin attraktiv an dynamesch bleiwen, an dat net nëmmen duerch seng Wunnqualitéit a seng Geschäftswelt, mä och duerch säi Fraïzait- a Kulturangebot.

Am Beräich Kultur gëtt vill gebueden an eiser Gemeng, wéi zum Beispill déi sëllechen Ausstellungen, Concerten, an Theatervirféierungen, déi vun der Gemeng oder vun de Veräiner organiséiert ginn, weisen.

Leider sinn d’Plazen, déi sech dofir eegnen, begrenzt, respektiv net méi zäitgeméiss an deelweis guer net ugepasst.

Schëffleng brauch also nei Raimlechkeeten, fir am Beräich Kultur mat der Zäit ze goen, a sech esou ze moderniséieren.

Am CSV Wahlprogramm steet geschriwwen: „… Wir wollen die Schaffung eines Kultur- und Kunsthauses für Konzerte, Theaterveranstaltungen und Ausstellungen konkret voranbringen. …“

Am Koalitiounsprogramm hun mir dëse Prinzip festgehal!!

Doropshin huet de Gemengerot am November 2014 eng Prinzipiendécisiou festgehal …

D’Prinzipiendécisiou vum Gemengerot iwwert ee méigleche Bau vun engem Kulturhaus ka Schëffleng nei Perspektiven an dësem Beräich bréngen.

CSV Schëffleng huet allerdings an hirem Infoblat vum Mount Juli 2015 folgendes festgehalen:

„Das Kulturhaus wird mit den Vereinen geplant, und auch nicht über die Köpfe der Bürger und vor allem der betroffenen Anrainer hinweg entschieden. Die Kriterien und Vorgaben sind augenfällig. Wir brauchen ein Verkehrskonzept, ein Nutzungskonzept und einen Finanzierungsplan betreffend der Machbarkeit und der Folgekosten. Die CSV wird sich jedenfalls dafür einsetzen, dass das Gesamtkonzept allen Interessierten in voller Transparenz präsentiert und offen diskutiert wird.“

Zousätzlech zu deene virgenannte Kriterie vun der CSV a punkto Verkéier, Finanzéierbarkeet, a Notzungskonzept, ass et wichteg, datt och Parkraum geschaf gëtt, souwuel fir déi zukünfteg Visiteure vum Kulturhaus, mä och fir d’Urainer vun der Place Grand-Duchesse Charlotte.

D’Buerungen, déi elo an dësem Kontext op der PGDC duerchgefouert ginn, déngen dozou, fir den Terrain samt ënnerierdesche Parking op seng Stabilitéit/ Boudenbeschaffenheet ze iwwerpréiwe fir esou d’Machbarkeet ze kläeren a fir domatter och déi direkt finanziell Auswierkunge kënnen ze berechnen.

Äntwerten, déi wichteg si fir de Gemengerot, sollt et zur Ofstëmmung iwwert ee Bau vun engem Kulturhaus kommen.

Méi wéi je steet eng CSV Schëffleng zou dësen Aussoen.

Fakt ass zum heitegen Datum, datt de Gemengerot just eng Décisioun de principe geholl huet, fir ze kucken op e Kulturhaus kann op der Place Grand-Duchesse Charlotte gebaut ginn.

Virum definitive Vote duerch de Gemengerot sinn also nach eng ganz Rei Froen ze beäntweren an administrativ Hürden ze huelen. An der Prozedur ass ausserdeem e PAP virgeschriwwen. Et gëtt hei net iwwer d’Käpp vun de Leit décidéiert!

Dat ass eis Approche am Schäfferot an och am Gemengerot.

D’CSV Schëffleng setzt sech onermiddlech a fir un enger moderner an attraktiver Gemeng matzeschaffen;

am Dialog mam Bierger.