CSV Bretzel an Infostand 2013

Den 9. Mäerz 2013 war eis Schëfflenger Sektioun besonnesch aktiv:

Während d’Nationaldelegéiert vun der Sektioun zu Jonglënster um CSV Nationalkongress waren, hunn sech weider Comitésmemberen esou wéi zënter 2005 fir Bretzelssonndeg üblech em den CSV-Bretzel an Infostand am Duerf gekëmmert.

L1090586 (Medium)

vlnr: Gérard Thill, Romain Blum, Oriana Post-Galasso, Marie-Thérèse Dell, Claudine Dostert, Hélène Wallendorf, Alix Bettendorf, Alain Koch, Isabelle Solagna

Eierung laangjähreg CSV Memberen

DSC_6417 (Medium)

Am Kader vun der Generalversammlung den 21. Februar 2013 sinn folgend Memberen a Präsenz vum Minister Fr. Biltgen geéiert ginn.

Fir 50 Joer: Mme Lily Molitor an Mme Duhr-Feiereisen Antoinette

Fir 40 Joer: Herr Albert Genen

Fir 30 Joer: Herr Aulner Luc, Mme Juliette Hansen-Ihry an den Herr Robert Kousman

Fir 25 Joer: Herr Hurt Jeff, Mme Rumé- Grosber Léa an Mme Schulz-Franck Bernadette