Gemengerot vum 14. Juli 2016

An der leschter Gemengerotssitzung virun der Vakanz stoungen eng Rei vun Devis um Ordre du Jour fir an eise Schoulen eng Rei Verbesserung an Optimiséierungen am Informatikberäich ze realiséieren.

Des Weideren ass de PAP Avenue de la libération op den Instanzewee gaang. An et woren och eng Rei Décompten zur Sprooch komm. Fir d’Luxrollers ass e Subside extraordinaire gestëmmt ginn. Mat knapper Majoritéit ass de Décompte 2015 an de Budget 2016 vun der Kierchfabrik gutt geheescht ginn !

 1. Verschiddenes

Den EDC DartClub huet sech zu Schëffleng ofgemellt – den Dossier FC Schëffleng respektiv d’Relatioun tëschent Haptveräin an der Amicale des Jeunes ass zur Sprooch komm, hei hofft d’CSV Fraktioun am Gemengerot, datt am Intressi vum Fussball a vun de Kanner geschafft ka ginn, ëmmerhin investéiert eis Gemeng bis 1,3 Mio Euro an e neie syntheteschen Terrain fir d’Trainingssituatioun ze optiméieren am domatter och dem Nowuees nei Perspektiven ze ginn –

Approbatioun vum Rapport Gemengerot Juni 2016 a verschidde Mietveträg (fir Madam Anne Determ am Centre Senior) a Contrats de fourniture de Chaleur (fir Jean-Claude Ehringer a Rueda Carlo, béid wunnen am CCAMR a ginn iwwer den Energieréseau aus der Géria beliwwert)

 

 1. PAP Avenue de la Libération

Nom Avis vun der Cellule d’évaluation an der Prise de Position vum Schäfferot ass dëse PAP vum Conseil gutt geheescht ginn an d’Prozedur ka weiderlafen – ausser enger Rei vu technesche Remarques, et mussen nach kleng Inkohärenze gekläert ginn, wor den Avis allgemeng positiv – et concernéiert e Neibau an der Liberatiounsstrooss laanscht déi nei Rue de Drusenheim

 

 1. Approbatioun vun Devis:
  Eis Schoule fit maachen am Beräich Informatik
 • fir Verbesserung vum Informatikpark fir déi dräi Schoulen, et concernéiert de Kaf vu Laptops, Tablet a Luedestatiounen, et geet drëm méi flexibel kënnen ze schaffen, an och de nei Informatikprogramm Mathematica an de Schoulen unzewenden, Käaschtepkt 44.000 Euros …
 • 33.000 Euro fir Lydie-Schmit-Schoul, concernant den Aménagement vum Informatiksall um Späicher mat PCs, Dëscher, Still, Schief, Dréckermaterial asw .. / amenagéiert gëtt och de Konferenzraum um Späicher an am Keller ginn zwee nei Bastelsäll ze installéiert, dëst iwwer dem fréiere Schwammbaseng …. Et ass eng weider Etapp fir d’Lydie Schmit Schoul auszebauen an ze moderniséieren
 • an der Nelly-Stein- Schoul gëtt fir 30.000 Euro e neie Spillschoulsklassesaal amenagéiert, dëst an der Annexe um Sous-sall mat Direktzougank zum Haff …
 • eng kleng Ëmbauaarbecht vum Informatiksaal an der Albert-Wingert-Schoul vum Späicher (hei ass e Klassesall ageplangt) an de Keller, do wou fréier den Atelier vum Concierge wor, dëse Sall ass och fir de CodeClub geduecht / Käschtepunkt 7.000 Euro …. Dëst geschitt alles fir eis Informatesch méi fit ze maachen, sot de Schoulschäffe Paul Weimerskirch.
 • de leeschten Devis vu 17.000 Euro betrëfft d’Uschaffe vu neiem Sonorisatiounsmaterial fir an de Hall Polyvalent (méi modern a méi efficace fir den Theater zB vun der Chorale)
 • dës Devis sinn dunn och als Krediter ageschriwwe ginn: no dem Report vun 2,08 Mio Euro beleeft sech de Boni disponible bekanntlech op 2,35 Moi … duerch d’Aschreiwe reduzéiert sech dësen allerdéngs elo op 2,22 Moi … domatter bleift de budgetäre Spillraum erhalen

 

 1. Eng Rei Décomptes:
 • Maison de Générations, approuvéiert woren 13,65 Mio Euro, dépense effective 12,7
 • Acquisitioun vun enger Camionnette fir Atelier approuvéiert woren 29.000, d’Camionnette huet kaascht 26.898,30€
 • Fir de Remplacement vun der Telefonszentral si statt 23.000 nëmmen 19.775 gebraucht ginn
 • Acquisitioun vun engem Logiciel fir d’Gérance vum Stockage / effective dépense vun 7605 bei approuvéierten 8000 €
 • Décompte vum neien Tapis am Dëschtennissall fir 75.000 envisagéiert, bezuelt am Endeffekt 74.482 €
 • Zwee nei HardCourtTerrains fir den Tennis, statt 80.000 sinn effektiv ronn 50.000 € verbraucht ginn .. et sinn déi zwee éischt Terrains, spéider sinn och déi aner zwee Terrains nei amenagéiert ginn
 • Nei Colombaires um Kierfecht, ofgeschloss mat 42.000€ amplaz vun 61.000 aviséierten Euros am Devis
 • Uschafen a Pose vu Ralentisseurs an der CEM bei engem Approuvé vun 25.000 als Devis, stinn elo 17.989 an dem Décompte
 • Résidence fir Seniors an der CM Spoo approuvéiert woren 10.477.038, den décompte weist aus 10.504.376 / also knapp 30.000 Euro méi, dëst well eng Rei Mesures de Sécurité noutwenneg woren

Dës néng Décompte sinn all approuvéiert ginn. Besonnesch d’Décomptes vun der Maison des Générations a vun der Résidence pour Seniors wore wichteg, well elo dann och nach déi ausstehend Subsiden ugefrot kënne ginn. Vun der CSV-Fraktioun ass ugereegt ginn, bei gréissere Projets dem Conseil Communal e finanziellen Tëschebilan ze presentéieren, dëst erlabt eng méi grouss Transparenz a gëtt de Conseillers d’Méiglechkeet sech iwwer de Fortgang vun den Aarbechten um Projet ze informéieren!

 1. Décompte Restauration Ecole Albert Wingert

Zur Sprooch koum och den ominéisen Décompte vum Ëmbau vun der Albert-Wingert-Schoul, an zwar mat engem geneë Relevé vun de Frais supplémentaires, déi am Laf vum Chantier entstane sinn, dëst mat de néidegen Erklärunge vum zoustännenge Service zu den eenzelnen Zousazkäschten – Et ass eng Tatsach, dass no dem Vote vum definitive Projet 2003 iwwer 15,5 Mio vum Gemengerot nogestëmmt gi sinn, an dat praktesch ouni zousätzlech Devis! Am Décompte sinn elo 22.88 Mio effective Dépenses fixéiert / Mir schwätzen eigentlech vun engem Dépassement vu ronn 50% ….! Eng quasi éiweg Fuerderung vun der CSV läit elo um Dësch an esou kënnen dann och endlech, déi austehend Subsiden geltend gemeet ginn!

E puer Erklärungen zum Décompte:
Effektiv huet de Gemengerot nom Vote definitiv kee neien Devis méi gestëmmt.

Den deemolege Schäefferot ass nach eemol an de Gemengerot gaangen, wou decidéiert ginn ass den alen Turnsall ofzerappen an e neit Gebai ze baue fir sechs Klassesäll a net wéi ursprénglech virgesinn den alen Turnsall ëmzebauen. Dobäi ass awer keng Ännerung vum Devis gestëmmt ginn. Firwat de Schäfferot decidéiert huet net an de Gemengrot ze goen, wa Méikäschten ze erwaarde waren, ass net bekannt: Déi zousätzlechen Devis sinn all Joer duerch d’Krediter am Rectifié ugepasst ginn, mat dem de Gemengerot déi Méikäschten och akzeptéiert huet.

En Fait ass et jo esou, datt d’Upassung un den Index, d’Erhéije vum Taux vun den Architektenhonorairen an d’Erhéije vun der TVA op den Honorairë mat ronn 3.720.000,00 Supplement zu Buch schloen, also d’Halschent vun de Méikäschten.

Vun der aner Halschent vu ronn 3.746.000,00 Euro ginn der 875.000,00 Euro op de Konto vun deem, deen der Gemeng d’Approbatioun ze spéit ginn huet, wouduerch de Chantier 18 Méint méi laang gedauert huet. (hei kann een och nach déi 844.350,00 Euro dobäi rechnen, déi de Bauindex ausmécht iwwer déi 18 Méint. Deemno huet déi verspéiten Approbatioun d’Gemeng ronn 1.720.000,00 Euro méi kascht)

 • Et sinn der 368.500,00 Euro aus Sécherheetsgrënn néideg gewiescht
 • 100,00 Euro si Redressementer, wou d’Konzeptioun huet misste geännert ginn,
 • 600,00 Euro sinn Exigences vun de Bureaux de contrôle
 • 900,00 Euro hu mer gebraucht fir ze flécke wat futti gemaach ginn ass,
 • 300,00 Euro si bedéngt duerch d’Faillite vum Le Décorateur an dem Problem mat Bâtichapes, wouvu mer der ronn 42.000,00 Euro erëm kritt hunn.

All dëst ware net Feeler vum Schäfferot an hunn zum Deel misste séier decidéiert ginn, ouni Zäit ze hunn de Gemengerot domatter am Virfeld ze befaassen. De deemolege Schäfferot huet deemno eng Responsabilitéit fir en Deel vun de ronn 1.234.100,00 Euro, wou Aarbechten oder Equipementer zousätzlech ausgefouert oder agebaut gi sinn, wou een och Zäit gehat hätt fir dës am Gemengerot ofzeseenen. Och hei ass en Deel Aarbechten dran, déi een och an eng aner Rubrique hätt kënne setzen an déi aus Sécherheetsgrënn néideg waren. Wann de Projet vu vireran en divers et imprévus enthalen hätt, dee normalerweis ëm déi 5% ausmécht, da wiere praktesch all dës zousätzlech Aarbechten iwwer dee Wee ofgedeckt gewiescht.

Fir d’CSV ass et wichteg aus der Erfahrung ze léieren, dofir de Virschlag vum Tëschebilan!

 1. Dossier Kierchefabrik mat de comptes 2015 an dem Budget 2016 d’Comptes 2015 weisen een Defizit aus vun 31212, 52 € an de Budget 2016 e Boni vun 23. 000 €