Gemengerot vum 13. November 2015

European Energy Award fir eis Gemeng / vill Routinefroen,
Fixatioun vun de Modalitéite fir den Engagement vun engem Emprunt

An dëser Rubrik op eiser Internetsäit informéiere mir bekanntlech iwwer Entscheedungen aus dem Gemengerot a kommentéieren op dëser Plaz och, déi verschidden Decisiounen oder beliichten aktuell kommunalpolitesch Froen.

Déi rezent Gemengerotssëtzung wor Mëtt November 2015 an um Ordre du Jour stoungen e.a. d’Surveillancepläng an eise Schoulen, verschidde Contrats de location a Konventiounen, d’Approbatioun vun d’Titre de Recettes, eenzel Personalfroen, vill Routinedossiers, awer och d’Fixatioun vun de Modalitéite fir den Engagement vun engem Emprunt, esou wéi dëse schonns am Budget fir 2015 votéiert.

Ufanks vun der Sitzung huet de Buergermeeschter de Gemengerot informéiert, datt eis Gemeng mat dem European Energy Award ausgezeechent gouf! Zu Leipzig kruten 33 europäesch Gemengen, Stied a Regioune fir hir nohalteg Energiepolitik mam gëllenen “European Energy Award” ausgezeechent. Och véier Gemengen aus dem Grand-Duché kruten en Award: Schëffleng, Parc Housen, Biekerech an Tandel. Fir eis als CSV ass dat e wichtegt Signal an et ass vrun allem de Merite vun enger konsequenter Ëmwelt- an Energiepolitik um lokalen Niveau, do wou de konkreten Ëmweltschutz och ëmgesat gëtt.

Des Weideren ass drop higewise ginn, datt de Velo’k-system fonctionnéiert an datt dat Neit Stationéierungskonzept a Kraaft ass.

  • Modalitéite fir een Emprunt

Eestëmmeg sinn d’Modalitéite fir een Emprunt ze engagéieren ugeholl ginn. Mat dem Engagement vun engem Emprunt an der Héicht vu 4,5 Millioune geschitt näischt anescht ewéi d’Ausféierung vun den Absichten, déi och schonns am Budget fir d’Joer 2015 votéiert a festgehal gi sinn. Et ass dëst e Schrëtt fir d’Liquiditéite vun der Gemeng ze stäerken a fir Zukunftsprojets nohalteg kënnen ze finanzéieren. Den Emprunt soll iwwer 20 Joer lafen, an dat zum gënschtegst méiglechen Taux, ugefrot bei enger Schëfflenger Bankenagence, mat enger Mise-à-disposition a verschidden Tranchen. Dësen Engagement ass fir eis Gemeng ouni Problemer ze verkraften an ze stäipen, och wann eis Scholdelaascht domatter natierlech klëmmt.

Zur Verscholdung: Am Moment läit dës bei ronn 26 Mio Euro, dat entsprécht knapp 8% Annuitéite par rapport zu de recette ordinaire an 10,5% bei den Dépense ordinaire. Dës charge financière, déi sech aus der Schold erginn, ass voll am Grénge Beräich. Et ass allerdéngs och ze präziséieren, datt mir am Moment mat engem Taux moyen vun 0,1% historesch déif leien.

Wann d’Konjunktur eng Kéier bis nees richteg unzitt an d’Zënse géife klammen, da gëtt et richteg deier fir eis. Gemeng. Mat engem Taux moyen vun 1,0 aplaz 0,1 géife mer statt 32.000.- schonn direkt 250.000.- pro Joer bezuelen. De Moment ass dat keen Thema, well mir bal nëmme Kapital zeréckbezuelen. Et Punkt deemno, dee net onwichteg ass!

Eis Gemengefinanze stinn op stabille Féiss. Allerdings ass eng Finanzplanung iwwer e längeren Zäitraum eraus net vu Muttwëll. Vu déi aktuell Situatioun, vu déi vill Projet, déi mir upaken a realiséiere wëllen, vu déi eenzel Konsumausgaben an zousätzlech Servicer, déi mir eise Bierger offréieren. Et geet drëm de Spillraum auszeloten, an deem mir eis beweegen.

  • Vill Routine: Verkéiersreglementer a Mietverträg

Am Verlaf vun der Réunioun sinn zwee Mietverträg virgestallt an ënnerschriwwe ginn. Et betrëfft dat eng Gemengewunneng an eng Garage. Eng Konventioun tëschent Gemeng an dem Här Serge Kieffer regelt d’Benotze vun enger Parzell als “jardin potager”. Fir de Präias vun 49.140 € huet Gemeng Terrain (ronn 46 Are) “bei Schmetbusch” opkaf- Eng Parzell an der Kälerstrooss als duerch eng Cessioun gratuite d’Voirie publique abezu ginn.

Et sinn dann och Parkplaze fir Matbierger à mobilité réduite votéiert ginn. Och d’Surveillancepläng fir eis dräi Schoulgebaier si gestëmmt ginn, hei gëtt fixéiert wien vum Schoulpersonal bei Schoulufank a wärend de Pausen d’Responsabilitéi vun der Opsiicht iwwerhëlt. Aussergewéinlech Subsidie ginn un d’asbl Krank Kanner doheem fir d’Assistance an d’Hëllef bei Schëfflenger Kanner, 1000 € Subventioun kritt d’asbl Rainforest fir hiren Asaz am Reebësch zu Costa Rica, dëst am Kader vun der Journée de l’Arbre an den Tennisclub kritt eng extraordinaire Ënnerstëtzung vun 2500 € fir d’Organisatioun vum ITF-Tournoi fir Junioren.

  • Verschiddenes

Mat 40 Euro pro Schoulkand ënnerstëtzt d’Gemeng d’Initiative vum Schoulspuere vun der Spuerkeess; concernéiert sinn 133 Kanner, déi 40€ op d’Spuerbuch gesat kréien – säitens der Spuerkeess sinn et 50€/Kand. Fir d’Transformatiounsaarbechten an der neier Galerie d’Art am sou genannte SchouHaus sinn 11000 € votéiert ginn. D’Fräi Nuechten si festgehal ginn an aacht Persoune gi mat enger Verdingschtauer fir 20 Joer Déngscht geéiert.

A geheimer Sitzung huet de Gemengerot nach iwwert eng Rei Personalfroen decidéiert. E weidere Punkt wor een Austausch iwwer Froe betreffend d’Situatioun vun de Réfugiés zu Schëffleng an déi weider Virgoensweis vun der Gemeng.