Contamination de l’Alzette provenant du rejet de la canalisation de la Z.I Um Monkeler

QP 150013 : Parlamentaresch Ufro vum Deputéierte Marc Spautz an Äntwert vum zoustännegen Minister.