BRETZELEN 2014

Et ass mëttlerweil eng Traditioun dass Schëfflenger CSV op Halleffaaschten Bretzelen un Awunner verdeelt.

Bretzelen 2014