D’Europäesch Verfassung

Wichteg fir Europa, gutt fir Lëtzebuerg!

Europa gëtt méi staark an der Welt – Lëtzebuerg profitéiert mat!

Europa gëtt eng Gemeinschaft vu Wäerter – dës Wäerter sinn och déi vu Lëtzebuerg!

Europa kritt eng sozial Dimensioun – Lëtzebuerg bleiwt Häer a Meeschter iwwer seng ege Sozialpolitik!

Europa gëtt e gemeinsame Raum vu Fräiheet a Sécherheet – Lëtzebuerg verstäerkt esou seng ege Sécherheet!

Europa respektéiert d’Souveränitéit vun de Staaten – Lëtzebuerg ka seng Standuertvirdeler erhalen!

Déi national Parlamenter kënne matbestëmmen – d’Chamber gëtt en Acteur vun der europäescher Politik!

Europa bleiwt handlungsfäheg – Lëtzebuerg bestëmmt mat!