Die CSV Kandidaten für Schifflingen

Lesen Sie an dieser Stelle weitere Details über die Kandidaten, u.a. deren Hobbys, Engagemente in den Vereinen, das Motto der Wahlen, das Lieblingssprichwort …
Spautz Marc

LCGB-Generalsekretär, Deputéierten, Finanzschäffen
42 Joër
Hobbyën: Jogging a Schwammen.
Engagementer a Veräiner: Prësident vun der CSV Schëffleng a Member am LCGB-Komitee Schëffleng.
Motto fir an d’Walen: ,,Fir datt d’Liewensqualitéit zu Schëffleng nach besser gëtt’’.
Mäi Lieblingssprëchwuert: ,,Aus den Steinen, die man dir in den Weg legt, kann man eine Treppe bauen.’’
De Moment liesen ech: d’Biopraphie vum Robert Kennedy an ,,Was würde Jesus Heute sagen.’’ (Heiner Geissler)


Baustert Alain

Administrateur Délégué LRI Landesbank Rheinland-Pfalz International S.A. Luxembourg, Administrateur YANO Properties Luxembourg
49 Joër
Hobbyën: Segelen, Fëschen, Velo, Schwammen, Sport a Gaardenaarbecht.
Engagementer a Veräin: Spiller vun der aller éischter Handballséquipe 71-72 an och vun der Championséquipe 81-82 vum Handball Club Scheffleng, haut gelegentlech nemme méi Sponsor, Lions Club Gehaansbierg.
Motto fir an d’Walen: ,,D’Qualitéit vu Schëffleng fir eis Kanner erhalen an ausbauen’’.
Meng Lieblingssprëchwierder: ,,Ce qui est bon à prendre, est bon à rendre.’’ ,,Was dir der Spiegel sagt, wirst du öffentlich nie hören.’’
De Moment liesen ech: ,,Ich lebe, um zu leben – sagt das Leben’’ (Jean Leyder) an ,,Die Ethik des Erfolgs’’ von Hans-Olaf Henkel und ,,Tour des Lebens’’ von Lance Armstrong.


Alix Bettendorf

Privatbeamtin am Foyer du Midi vun der Gemeng
53 Joër
Hobbyën: Liesen, Bastelen an Handaarbecht.
Engagementer a Veräiner: Trésorier vun der LPPD Schëffleng
Politesch Mandater: Member an der Ëmweltkommissioun a Sekretärin vun der Chancegläichheetskommissioun.
Motto fir an d’Walen: ,,Eis Kanner solle weider esou gutt encadréiert ginn ronderëm an an der Schoul ewéi bis elo’’.
Mäi Lieblingssprëchwuert: ,,Et fänkt een un al ze ginn, wann een ophällt mat léieren.’’ , ,,Zum Erfolg gibt es keinen Lift, man muss die Treppe benutzen’’
De Moment liesen ech: ,,Aufzeichnungen eines Unbequemen’’ vum Boris Jelzin an ,,Der Fluch des neuen Jahrtausends’’ (Peter Scholl-Latour).

Carl Norbert

Directeur adjoint vum Lycée technique de Lallange
61 Joër
Hobbyën: Photographie,Musek, Liesen, Tennis a Reesen.
Politesch Mandater: Conseiller, Member an der Finanz- a Schoulkommissioun.
Engagementer a Veräin: President vum Photo-Club Schëffleng
Motto fir an d’Walen: ,,Liewensqualitéit zu Schëffleng fir de Bierger a mam Bierger schafen’’.
Mäi Lieblingssprëchwuert: ,,Keng Panik, alles mat der Rou.’’
De Moment liesen ech: ,,Digitale Photographie’’ a ,,Myanmar’’.

Feiereisen Pierrot

Perfusionniste, infirmier en anesthésie et réanimation beim ,,Institut national de chirurgie cardiaque et de cardiologie interventionnelle.’’
37 Joër
Hobbyën: Lafen a Fëschen.
Politesch Mandater: Member am LCGB-Komitee vun de Santé-Beruffer
Member an der Schoul- a Jugendkommissiounen
Engagementer a Veräiner: President vun der Elterevereenegung, Member an der Aspels a Member am CA vun der Jugendhaus asbl
Motto fir an d’Walen: ,,Sech zesumme fir d’Interesse vun all Schëfflenger Bierger asetzen.’’
Mäi Lieblingssprëchwuert: ,,Vertrauen weckt Vertrauen’’.
De Moment liesen ech: ,,Illuminati’’ vum Dan Brown an d’ Biographie vum Dalai Lama vum Gilles van Grasdorff.

Goebel Jean

Ing. diplomé en électrotechnique, conseiller de direction
46 Joër
Hobbyën: Velo an Tennis.
Politesch Mandater: Sekretär vum CSV-Bezierk Süden, Trésorier vun der Sektioun Schëffleng.
Member an de Kommisioune Sport- a Fräizäit a Bauten.
Engagementer a Veräiner: Prësident vum Schëfflenger Turnveräin.
Motto fir an d’Walen: ,,Schëffleng – do sinn ech stolz drop’’.
Mäi Lieblingssprëchwuert: ,,Meckeren ass einfach – besser maachen net’’.
De Moment liesen ech: d’Europäesch Konstitutioun, soss awer keng Zäit fir Bicher, liesen zwou Zeitungen den Dag an zwou Zäitschrëften an der Woch.


Lang-Spanier Danièle

Assistante technique médicale en radiologie
45 Joër
Hobbyën: Sport maachen, am Gaart schaffen.
Politesch Mandater: Member am CSV Sektiounskomitee a Member vun der kommunaler Kulturkommissioun.
Engagementer a Veräiner: Lekteur an der Kierch, Aspels.
Motto fir d’Walen: ,,Zesumme fir Schëffleng’’.
Mäi Lieblingssprëchwuert: ,,Eiser Härgott huet allerhand Kaschtgänger, awer keng déi näischt iessen’’.
De Moment liesen ech: ,,Der Richter aus Paris’’ vum Ulrich Wickert a ,,Glücksspieler’’ vum Amelie Fried.


Lecuit Carlo

Indépendant
54 Joër
Hobbyën: Fléien a Photographie.
Politesch Mandater: Conseiller communal a Member an der Kulturkommissioun.
Engagementer a Veräiner: Vize-President vun der Fédération aéronautique luxembourgeoise, President vum Avialux, Chef-Pilot an Instrukter vun der Segelfliegerschoul vum ,,Cercle luxembourgeois de vol à voile’’, Représentant vu Lëtzebuerg an der ,,International Gliding Commission’’ bei der FAI zu Lausanne.
Motto fir an d’Walen: ,,Eng biergerno Politik fir Schëffleng’’.
Mäi Lieblingssprëchwuert: ,,Léiwer haut ewéi moar’’.
De Moment liesen ech: ,,L’Inspecteur se met à table’’ vum Pascal Remy an ,,Der Flieger’’ vum Rainer Wochele.

Roeser Robert

Bautechniker
56 Joër
Hobbyën: Musek, kachen a fëschen.
Politesch Mandater: Member am CSV-Komitee Schëffleng, Member an der kommunaler Verkéierskommissioun an an der Kommissioun fir den Drëtten Alter.
Engagementer a Veräiner: Member am lokalen LCGB-Komitee a Matorganisator vun der Kavalkad.
Motto fir an d’Walen: ,,Op d’Problemer vum Bierger agoën, also no zu alle Bierger sinn’’.
Mäi Lieblingssprëchwuert: ,,Guddheet ass ee Stéck vun der Dommheet’’.
De Moment liesen ech: Wilhelm Busch, ,,Was beliebt ist auch erlaubt’’ an Norbert Quintus, ,,d’Aarbecht an de Gallerien’’.

Schadeck Sandy

Diplomingenieurin (FH)
28 Joër
Hobbyën: Guiden a Scouten, liesen, Nordic Walking.
Politesch Mandater: Member am Komitee vun der CSV Schëffleng a Member am Conseil administratif vun der Jugendhaus asbl.
Engagementer a Veräiner: Guiden a Scouten regional a national.
Motto fir an d’Walen: ,,An d’Jugend investéieren ass an eis Zukunft investéieren’’.
Mäi Lieblingssprëchwuert: ,,Ehrlichkeit währt am längsten’’.
De Moment liesen ech: ,,Angela’s Ashes’’ vum Frank McCourt, ,,Cider Rules’’ vum John Irving.

Schneider Jean-Paul

Journalist, Redakter am Lëtzebuerger Wort
43 Joër
Hobbyën: Musek, Photographie, Kachen a Nordic Walking.
Politesch Mandater: Conseiller am Gemengerot Schëffleng, Member am Komitee vun der CSV Schëffleng, President vun der Sport- a Fräizäitkommissioun, Delegéierten vun der Gemeng Schëffleng am ,,Syndicat des eaux du sud’’ (SES).
Engagementer a Veräiner: Member vum Comité vun den Enrôlés de force, President vum Organisatiounscomité 100 Joer Velosclub La Pédale 07 Schëffleng, Member vun der ,,Commission nationale pour l’enseignement musicale dans l’enseignement primaire’’.
Motto fir an d’Walen: ,,Zesummen eppes bewege fir Schëffleng’’.
Meng Lieblingssprëchwierder: ,,Gerecht a gerued’’, ,,E Mënsch ass e Mënsch’’.
De Moment liesen ech: ,,Che Guevara. Eine Biographie.’’ an ,,Die Heiligen Väter. Päpste und ihre Kinder.’’

Weimerskirch Paul

Diplomingenieur an der Biochemie, Administrateur am CSV Generalsekretariat
48 Joër
Hobbyën: Musék, Velofueren an Jogging, Liesen.
Politesch Mandater: Conseiller, Generalsekretär vun den CSV Gemengeréit,
President vun der kommunaler Ëmwelt- an Energiekommissioun, President vun der ,,Commission consultative pour étrangers’’ a Member an der Chancegläichheetskommissioun.
Engagementer a Veräiner: President vum Veloclub LP07, Basstubaspiller an der Schëfflenger Musék a Vizepresident vun den Enrôlés de force.
Motto fir an d’Walen: Mat Häerz a Séil am Asaz fir Mensch a Natur.
Mäin Lieblingssprëchwuert: Dat eenzegt wichtegt am Liewen sinn d’Spueren vun der Léift, déi mir hannerloose, wa mir ginn – Nëmme mat dem Häerz gesi mir gutt, dat Wesentlech ass fir d’A onsichtbar.
De Moment liesen ech: verschidde Biicher vum Paulo Coelho an Schrëften iwwer de Johannes Paul II..

Wester-Weber Nicole

Fonctionnaire international
57 Joër
Hobbyën: E Mupp hunn, d’Natur genéissen, Molen, Theater an Ausstellungen, Nordic walking.
Politesch Mandater: Sekretär vun der CSV Sektioun Schëffleng,
Prësidentin vun der Chancegläichheetskommissioun a Sekretärin vun der Ëmweltkommissioun, Member vun der Finanzkommissioun.
Engagementer a Veräiner: Versichen präsent ze sinn.
Motto fir an d’Walen: ,,Mech als Fra fir Frae spezifisch Problemer an Interessen asetzen a fir d’Liewensqualitéit vun der Schëfflenger Gemeng ze erhalen an ze verbesseren.
Mäi Lieblingssprëchwuert: ,,Fürchte dich nicht vor dem langsamen Vorwärtsgehen, fürchte dich nur vor dem Stehenbleiben’’.
De Moment liesen ech : ,,50 Engel für das Jahr’’ (Anselm Grün) an ,,L’Art des jardins parisiens’’.